President Marlon WhiteEagle vetos legislative action related to court order

mess